Moviments de terres

A Excavacions Vilà Vila realitzem serveis de moviment de terres de manera ràpida i eficaç, gràcies a la nostra àmplia experiència i la nostra capacitat d’equip tècnic i humà especialitzats.

La nostra activitat va dirigida tant a particulars com a professionals o organismes públics o privats, i fem actuacions en espais com:


Instal·lacions esportives


Piscines


Edificis i cases


Polígons industrials


Zones verdes


Agricultura

Els nostres serveis principals són:

Excavacions i rebaixos

Treballs per fer forats, desmunts, pous o altres, o bé per fer més baix el nivell o superfície horitzontal d’un terreny.

Rases

Excavacions llargues i estretes per fer fonamentacions, canalitzacions, cates, etc.

Esculleres

Murs amb pedres grosses o blocs per estabilitzar marges entre edificacions, protegir una obra contra l’acció dels corrents marins, protegir marges de rius, etc.

Voladures

Servei que consisteix a dinamitar un terreny amb explosius quan és inviable fer els treballs amb un martell trencador. El servei inclou la tramitació de permissos.

Terraplenats i reomplerts

Treballs realitzats amb o sense aportació de material

Arranjament de camins

Creació, manteniment i arranjaments de camins amb gravilles, formigó, asfalt o estabilitzadors químics.

Jardineria

Preparació de terrenys per a jardins i subministre de diferents tipus de terres per a la formació dels mateixos, per a plantació, trasllat d’arbres, etc.